Hvordan og hvorfor har vi brukt en medvirkningsundersøkelse i prosjektet "Nye Fiskerifagskola"?

Her kan du se en presentasjon av medvirkningsrapporten i sin helhet og funnene vi har gitt videre til våre arkitekter.

I vårt prosjekt har vi brukt en medvirkningsprosess i forkant. 

En medvirkningsprossess handler om å snakke med folk som er relevante for prosjektet og la de få sagt sine meninger og synspunkter. De lokale, barn, unge og gamle, næringslivet. For å igjen stå igjen med et resultat som ALLE er fornøyd med. Det er viktig for oss at de som faktisk bor i området blir hørt.

Hva er de opptatt av, hva ønsker de, hvordan bruker de nærområdet nå, og hva savner de?

Trykk på videoen under for å høre prosjektleder Knut Halvor Hansen forklare hvorfor medvirkningsundersøkelser blir brukt og hva som er målet med det:

Til denne medvirkningsprosessen har vi brukt COurban.

COurban er et lite tverrfaglig team som siden 2016 har bistått både private og offentlige aktører i gjennomføringen av sosiokulturelle stedsanalyser og medvirkningsprosesser. De bruker en bred metodisk verktøykasse for å kartlegge de sosiokulturelle forhold og identifisere hvilke lokale ønsker og behov et prosjekt kan være med å oppfylle. Målet er å sette mennesket i sentrum for
en stedstilpasset, helsefremmende og lokalt forankret form for by- og stedsutvikling.

Teamet som arbeidet med medvirkningsprosessen til utviklingen av Fiskerifagskolen består av Bettina Werner som er medstifter av COurban (utdannet etnograf), og Amalie Gammelgaard (Nordic urban planning studies fra Roskilde universitet/, Malmö universitet og Universitetet i Tromsø). 

Medvirkningsprosessen ble gjennomført i tidsperioden februar - april 2022 og har hatt tre deler:

- aktørkartlegging og dokumentanalyse 

- digitale fokusgrupper og telefonintervjuer 

- en sosiokulturell stedsanalyse: feltstudie på Gravdal med intervjuer på gata og medvirkingsaktiviteter med barn og unge på Buksnes skole.

Medvirkningen er analysert og oppsummert under to overordnende tematikker: 

  • "Bomiljø på Gravdal" 

Her finner vi undertemaer som aktiviteter for barn og unge, styrke Gravdal som destinasjon i kommunen, økt tilbud av fritidsaktiviteter og møtesteder, og helhetlig stedsutvikling på Gravdal.

  • "Utviklingen av Fiskerifagskolen"

Her finner vi undertemaer som godt bomiljø på Gravdal, styrke stedsidentitet gjennom mat, undervisning og utsikten, kommunikasjon og informasjon

Da vi hadde oppstartsmøte med arkitektene og publikum 25.april i år, gikk Bettina (COurban) gjennom medvirkningsprosessen og funnene. 

Målet er at de 3 arkitekt-teamene skal hensynta funnene fra medvirkningsprosessen i sine forslag til utforming av fremtiden på Fiskerifagskola. Det er også viktig at lokalbefolkningen ser hvordan innspillene blir til konkrete forslag når arkitektenes besvarelser skal evalueres 22 juni.

Det ble filmet i sin helhet, og under kan du se presentasjonen i 2 deler.

Del 1 av der Bettinas presentasjon ser du her:

Del 2 av presentasjonen med Bettina ser du her:

Under kan du laste ned presentasjonen i sin helhet, hvis du ønsker å lese gjennom og studere nøyere:

Det er levert en mer utførlig rapport til prosjektteamet. Hvis du ønsker å ta del av hele rapporten er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

Det er ikke for sent å gi sin mening og synspunkter. Vi vil gjerne høre fra deg!