Forslagene til arkitektene

Vi ble mektig imponert over forslagene til arkitekt-teamene. Her kan dere se forslagene både oppsummert og i sin helhet.

For en formidabel jobb arkitekt-teamene har gjort! 

Vi er både imponert, inspirert og ivrige på å komme igang med det videre arbeidet med og rundt Fiskerifagskola. For her var det mange gode idéer.
Under kan dere se forslagene både oppsummert med juryens tanker, samt se presentasjonene i sin helhet hvis dere ønsker det.

OBS! Under hvert bilde i saken kan dere trykke på linken og se hele presentasjonen fra det aktuelle arkitekt-teamet.

____

PUSHAK - SEES PÅ FISKERIFAGSKOLA

• Et sted som myldrer av liv/ urban følelse

• Naturlig møteplass for mennesker i alle aldre

• Tilrettelagt både for store arrangementer og mer intime dagligdagse sammenkomster

• Lunt og varmt sted å oppholde seg tett på naturen

Hovedgrepet tar utgangspunkt i det tradisjonelle klyngetunet der mindre volumer rammer inn intime og identitetsskapende fellesrom underordnet landskapet. Denne organiske strukturen er tenkt som kontrast til dagens skolebebyggelse som vil fremstå som det rektangulære kvartalet rundt et samlende torg. 

Torget er foreslått med aktive første etasjer rundt og deles inn i flere mindre byrom ved å addere paviljonger på plassen. Fasadene på dagens bebyggelse mot Torget foreslås oppgradert med et nytt sjikt lette trekonstruksjoner som muliggjør balkonger, beskyttende tak utsprang mm.

Torget er bilfritt og adkomst til området er løst med en ny vei vest på tomten.

Konseptet viser stor innlevelse i innspill fra medvirkningen med kreative tilnærminger til oppgaven, stedet og fremtidsrettede sosiale boligformer. Forslaget viser forståelse for skala, klima og sammenheng, og fremstår som et robust grep for et hyggelig og attraktivt nabolag med høy kvalitet. 

____

TIND + VÅG - EN ARKTISK HAGEBY

  • Bolyst

  • En aktiv samlingsplass

  • Varierte uterom

  • Gode møteplasser

  • Inkludering og felleskap

  • Boliger for alle

Med konseptet «Arktisk Hageby» lanseres ideen om å utnytte Lofotens unike naturkvaliteter som identitetsbærende for det nye nabolaget. 

Plangrepet er basert på en ny adkomstvei fra Risaksla nord for Internatbygget. Volumgrepet er modellert med større høyder og tetthet rundt torget med felles service og aktiviteter, mens nye boliger legges i landskapet rundt, organisert rundt tun.

Klart, visjonært og tydelig hovedkonsept. Rikdom av meget gode delkonsepter som «bolyst» i tråd med innspill fra medvirkningen som er mulig å utvikle. 

____

ASPLAN VIAK

  • Et skjermet og felles tilgjengelig sted midt på tomten i og rundt den eksisterende bebyggelsen

  • Arealer rettet mot fellesskapsløsninger, foreninger, næringsvirksomheter av ulik art, bevertning og tjenesteyting

  • Et sted både for beboerne på Fiskerifagskolen og for lokalsamfunnet generelt

  • Utsikt, gode uteområder, flotte solforhold, nærhet til natur og tilgang til fellesskapsløsninger og møteplasser og kort avstand til arbeidsplasser og sentrum. 

Forslaget går ut på å bruke dagens veistruktur og bygge ut området med nye boligblokker og den høyeste utnyttelse. Geometrien i dagens bebyggelse videreføres slik at det dannes store tydelige kvartaler i en vifteform rundt «fjellet». 

Et spennende fellestorg strekker seg oppover i skogen med et folkelig amfi ved inngangen til rekreasjonsdestinasjonen for hele Gravdal.

Parkering løses under lokk. 

Gode delkonsepter.